Beweeg de muis om te bladeren - Klik om te selecteren
|
|
|
|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITGEBREID ZOEKEN
|
|
|
|
|
 • Checklist voor slachtoffers van overstromingen

Sinds maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen, automatisch gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico’s (gezinswoningen en kleinhandel).  De tussenkomst van deze verzekering is niet afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp. Storm, hagel en bliksem maken reeds langer deel uit van de brandverzekering.

Wat kunnen de getroffen gezinnen en handelszaken doen als zij over een brandverzekering beschikken?
Wat mag je verwachten van de brandverzekering?
 • De verzekeraar zal een dossier openen waarin hij alle informatie over het schadegeval zal opnemen.
 • De verzekering zal nuttige tips meegeven en bijstand verlenen waar dat noodzakelijk blijkt, alsook schadebeperkende maatregelen aanraden indien het risico op verdere schade nog niet is geweken.
 • Is je woning door de schade tijdelijk onbewoonbaar geworden? Dan zal de verzekering ook de gebeurlijke verblijfskosten dragen.
 • De verzekering zal de getroffen klanten voorts aanbevelen alle nuttige informatie te verzamelen die de schaderegeling kunnen bespoedigen: verzamelen van facturen, opvragen van bestekken, een omschrijving van de verschillende opgelopen schades.
 • Rekening houdend met de omvang van de schade zal een expert, een verzekeringsinspecteur of in sommige gevallen de makelaar/agent ter plaatse komen om de schade op te meten en te begroten.
 • Bij beperkte schade zijn er verzekeringsondernemingen die toelaten dat de regeling, mits het akkoord van de verzekerde, ter plaatse gebeurt.
 • De schadevergoeding volgt in ieder geval binnen de 30 dagen nadat je als klant hebt ingestemd met de schadebegroting.
 • Let wel: de wet maakt een aantal uitsluitingen mogelijk die in de polis moeten vermeld staan.

Belangrijk : de verzekering vergoedt alle verzekerde schade (in tegenstelling tot de forfaitaire vergoedingen via het Rampenfonds) met uitzondering van een eventuele vrijstelling die je kan terugvinden in de polis.

Schade aan bedrijven en bij niet-verzekerden

Heel wat ondernemingen en gezinnen die niet over een brandverzekering beschikken omdat zij met een leefloon of OCMW-steun moeten rondkomen, zijn voor de vergoeding van schade veroorzaakt door een natuurramp afhankelijk van de erkenning ervan als ramp door de regering en van de tussenkomst van het Rampenfonds.

 • De brandverzekering waarover industriële bedrijven beschikken, hebben niet automatisch een waarborg natuurrampen zoals de gezinnen of de kleinhandel. Ondernemingen die wel dergelijke waarborg hebben onderschreven kunnen uiteraard een beroep doen op hun verzekering. Zij die niet kunnen terugvallen op de verzekering, kunnen een dossier indienen bij het Rampenfonds.
 • Ook landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van het Rampenfonds voor de geleden schade aan teelten en gewassen.
 • De niet-verzekerde bedrijven en niet-verzekerde gezinnen, die een OCMW-attest kunnen voorleggen, kunnen de geleden schade aangeven bij de bevoegde overheidsinstanties (in de praktijk meestal het gemeentebestuur) zodat een dossier kan worden geopend bij het Rampenfonds.
26.08.2011