"Sustainability", niet enkel een buzz woord.

INTERVIEW

Duurzaamheid: een hele rits uitdagingen

Interview met de kersverse Sustainability manager van Assuralia

Sinds 1 oktober ben je aangesteld als Sustainability manager. Hoe kijk je aan tegen deze nieuwe functie bij Assuralia?

We staan allemaal samen voor gigantische uitdagingen als het erop aankomt om onze samenleving meer duurzaam te maken. Verzekeraars hebben hierin een unieke positie: enerzijds zijn zij institutionele investeerders die via hun investeringen belangrijke druk kunnen uitoefenen op de economie om te verduurzamen, anderzijds beschermen zij mensen tegen de risico’s van bijvoorbeeld klimaatverandering.

Ik ben alvast enthousiast aan de uitdaging begonnen. De creatie van deze functie toont aan dat de sector veel belang hecht aan duurzaamheid en zijn steentje wil bijdragen aan een duurzamere wereld.

Prioriteit zal liggen in het uitwerken van initiatieven waar we als sector samen aan kunnen werken. Dit werk staat nog in zijn kinderschoenen. Het is belangrijk dat we dit goed doordenken, zodat we een reële toegevoegde waarde kunnen bieden op sectorniveau, in aanvulling op de talrijke individuele initiatieven van de verzekeringsondernemingen zelf.

Waar liggen voor de sector de uitdagingen en de opportuniteiten?

Je kunt duurzaamheid vanuit verschillende oogpunten bekijken. Wat doen we als institutionele investeerder? Hoe organiseren we onze bedrijfsvoering? Welke producten bieden we aan om mensen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming… of om duurzame initiatieven en gedrag te ondersteunen en versterken? Bovendien is duurzaamheid een alomvattend thema. De eerste vraag die we ons dus moeten stellen is: waar focussen we ons als verzekeraars op? Het is belangrijk dat we ons niet verliezen in een veelheid aan initiatieven, maar onze energie focussen op een aantal onderwerpen waarmee we denken een reëel verschil te kunnen maken.

Ook de Europese wetgeving rond duurzaamheid goed begrijpen en implementeren zal een grote uitdaging worden. Daar proberen we binnen Assuralia onze leden zo goed mogelijk in bij te staan.

Maar daarnaast zijn er nog een hele rits andere uitdagingen: waar halen we de broodnodige informatie om de mate van duurzaamheid en de duurzaamheidsrisico’s in te schatten, hoe krijgen we alles aan de klant uitgelegd,...?

Ook wat producten betreft, zullen we volop moeten nadenken hoe we de Belgische burger ook naar de toekomst toe goed kunnen blijven beschermen. Door een beter begrip van de duurzaamheidsrisico’s kan de sector producten ontwikkelen die de burger beter kunnen beschermen tegen de veranderende risico’s waaraan hij is blootgesteld, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de klimaatverandering.

Men mag evenmin vergeten dat de verzekeraars in belangrijke mate bijdragen aan de financiële stabiliteit van de Belgische economie, via hun voorzichtig langetermijninvesteringsbeleid. Door meer in te zetten op duurzame investeringen kan de verzekeringssector zijn investeringsportefeuille voldoende futureproof maken. Voor institutionele investeerders zoals verzekeraars is het wel belangrijk dat er voldoende duurzame investeringsprojecten beschikbaar zijn. Hier is ook een rol voor de overheid weggelegd.

Tot slot, als verzekeraars vervullen we een essentiële maatschappelijke rol. Een betere financiële geletterdheid van onze klanten, het gebruik van klare taal ten aanzien van onze klanten, maar ook de creatie van een werkelijk inclusieve sector zijn zaken waarop wij willen inzetten.

Virginia Schreurs

Sustainability manager

We moeten nadenken hoe we de Belgische burger ook naar de toekomst toe goed kunnen blijven beschermen. Door een beter begrip van de duurzaamheidsrisico’s kan de sector producten ontwikkelen die de burger beter kunnen beschermen tegen de veranderende risico’s waaraan hij is blootgesteld.

 

Wat is de rol van Europa in dit alles? En hoe kijkt de sector hier tegenaan?

Europa werkt momenteel aan een zeer omvangrijk pakket aan wetgeving die de Europese economie duurzamer moet maken, de zogenaamde ‘Green Deal’. Zoals hierboven aangegeven, is het een hele uitdaging voor de sector om deze initiatieven goed te interpreteren en te implementeren. Dit vergt zeer veel tijd en expertise. Assuralia staat zijn leden hierin actief bij door de nodige informatie te vergaren en een deel van de analyse op sectorniveau uit te voeren.

Assuralia pleit bovendien bij de Europese wetgever om voldoende duidelijkheid te verschaffen aan de sector over de wijze waarop de wetgeving moet worden begrepen, en om de implementatie van deze wetgeving binnen een realistische termijn te kunnen uitvoeren. Momenteel bestaat er immers nog aardig wat onduidelijkheid en zijn de verschillende initiatieven qua timing niet volledig op elkaar afgestemd.

Welke acties heeft Assuralia al ondernomen om duurzaamheid in de sector op de kaart te zetten of de ondernemingen te ondersteunen?

We werken aan een algemene visie van de verzekeringssector inzake duurzaamheid en de onderwerpen waarop we samen een mooie impact kunnen hebben. We hebben alvast een heel actieplan uitgeschreven en een aantal van de acties al in de praktijk gebracht, zoals de creatie van een opleidingsaanbod en de opstart van de dialoog met verschillende stakeholders inzake duurzaamheid. In de komende jaren zijn we van plan dit verder te concretiseren en nog een aantal mooie uitdagingen te realiseren op sectorniveau. Ook willen we onze leden nog meer ondersteuning bieden bij het realiseren van hun eigen duurzaamheidsambities op ondernemingsniveau.

Verder volgen we alle ontwikkelingen inzake duurzaamheid op de voet op en informeren onze leden hierover. Daarnaast ondersteunen we de ondernemingen bij de interpretatie en implementatie van de verschillende wetgevende initiatieven.

Ook organiseren we in samenwerking met ons opleidingscentrum Insert en externe specialisten een hele reeks opleidingen rond duurzaamheid. Er komen zeer veel verschillende onderwerpen aan bod en in verschillende graad van detail, naargelang van de noden van onze leden.

Verder hebben we vanuit de beroepsvereniging mee onze schouders gezet onder het ‘Towards Sustainability’-label en zien we dat ook verzekeraars aanvragen indienen om het label te bekomen voor hun spaar- en beleggingsverzekeringen.

Ook in huis, bij Assuralia zelf, willen we ons steentje bijdragen. Met een enthousiast team van vrijwilligers uit verschillende departementen hebben we een duurzaamheidscharter uitgewerkt, waarmee we de duurzame reflex willen integreren in alle aspecten van onze eigen bedrijfsvoering.

Socials

Volg onze actualiteit

Of stuur ons een bericht

LINKEDIN

FACEBOOK

TWITTER

Email