De EU zal binnenkort beschikken over een gemeenschappelijk classificatiesysteem dat particuliere investeringen in duurzame groei moet aanmoedigen en moet bijdragen tot een klimaatneutrale economie.

De EU-ambassadeurs hebben op 24 december het politieke akkoord goedgekeurd dat door het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU en het Europees Parlement was bereikt betreffende de creatie van een EU-breed classificatiesysteem, of een “taxonomie”. Die zal ervoor zorgen dat bedrijven en investeerders dezelfde taal hanteren om te bepalen welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd.

De taxonomie zal investeerders in staat stellen om hun investeringen bij te sturen en zal zo bijdragen tot de transitie naar een klimaatneutrale EU tegen 2050. Om de uitstoot van broeikasgassen met 40 % te beperken moet de EU volgens de Commissie een jaarlijkse investeringskloof van ongeveer 180 miljard euro dichten.

Het toekomstige kader zal berusten op zes EU-milieudoelstellingen:

  1. de mitigatie van de klimaatverandering;
  2. de adaptatie aan de klimaatverandering;
  3. het duurzame gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  4. de overgang naar een circulaire economie;
  5. de preventie en bestrijding van verontreiniging;
  6. de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Om als ecologisch duurzaam te worden beschouwd, moeten economische activiteiten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • wezenlijk bijdragen aan ten minste één van de zes bovengenoemde milieudoelstellingen;
  • geen enkele van deze milieudoelstellingen significant schaden;
  • in overeenstemming met minimale sociale waarborgen gebeuren;
  • voldoen aan specifieke technische screeningcriteria.

Investeringen in steenkool zullen niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd. Het akkoord houdt vast aan een neutrale opstelling ten opzichte van de verschillende energievormen, mits deze met een lage broeikasgasuitstoot gepaard gaan. De taxonomie zal ook twee subcategorieën bevatten, respectievelijk voor “activerende activiteiten” en “overgangsactiviteiten”. Voor elk financieel product moet worden bekendgemaakt volgens welke verhouding er in dergelijke activerende activiteiten en overgangsactiviteiten wordt geïnvesteerd.

Op basis hiervan krijgt de Commissie de opdracht om de eigenlijke classificatie uit te werken door voor elke betrokken milieudoelstelling en -sector technische screeningcriteria te omschrijven, in de vorm van gedelegeerde handelingen.

Voor de mitigatie van en de adaptatie aan de klimaatverandering zou de taxonomie tegen eind 2020 afgewerkt moeten zijn, en volledig toepasbaar tegen eind 2021. Voor de vier andere doelstellingen zou de taxonomie tegen eind 2021 moeten vastliggen, zodat zij tegen eind 2022 kan worden toegepast.