Een overlijdensverzekering op het hoofd van je huurder: het Verre Oosten blijft verbazen

Op 14 februari bevestigden de EU-ambassadeurs namens de Raad van ministers het akkoord om de termijn voor omzetting en toepassing van de nieuwe regels betreffende verzekeringsdistributie uit te stellen.Op 14 februari bevestigden de EU-ambassadeurs namens de Raad van ministers het akkoord om de termijn voor omzetting en toepassing van de nieuwe regels betreffende verzekeringsdistributie uit te stellen.

De richtlijn moet de consumentenbescherming voor verzekeringsproducten verbeteren. Normaliter is de richtlijn van toepassing vanaf 23 februari, en hebben de lidstaten tot dan de tijd om haar om te zetten in nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Op basis van een voorstel van de Commissie is echter besloten om de uiterste datum voor omzetting te verschuiven naar 1 juli 2018, en de datum van toepassing naar 1 oktober 2018.

Dit uitstel zal de verzekeringssector in staat stellen om zich beter voor te bereiden op de richtlijn en op de noodzakelijke wijzigingen om aan de uitvoeringsbepalingen te voldoen. De lidstaten zullen meer tijd hebben om de bepalingen van de richtlijn om te zetten.

De richtlijn van december 2015 beoogt:

  • de regels van de retailmarkt voor verzekeringen zodanig bij te sturen dat marktintegratie wordt bevorderd;
  • de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor eerlijke concurrentie tussen distributeurs van verzekeringsproducten;
  • de verzekeringsnemer beter te beschermen, met name wat betreft levensverzekeringsproducten met een beleggingscomponent.


In september 2017 kwam de Commissie met uitvoeringsbepalingen betreffende:

  • toezicht op producten en governancevereisten (voorschriften inzake goed bestuur) voor verzekeringsondernemingen en -distributeurs;
  • informatievereisten en andere regels voor de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.


Aangezien het Europees Parlement en de Raad de wijzigingsrichtlijn niet vóór maart 2018 zullen aannemen, zal het uitstel met terugwerkende kracht gelden vanaf 23 februari. In de Raad is een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Insurance Europe tevreden met uitstel distributierichtlijn

In de aanloop naar de vergadering van de permanente vertegenwoordigers (COREPER II) van de lidstaten over de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD), heeft Insurance Europe op 13 februari het voorstel verwelkomd om de datum van de inwerkingtreding van de IDD en de daarmee verbonden gedelegeerde verordeningen uit te stellen.

William Vidonja, Head of Conduct of Business bij Insurance Europe, verklaarde het volgende: “Het is cruciaal dat de Europese verzekeringssector voldoende tijd heeft om de vereiste veranderingen door te voeren vanaf het punt waar rechtszekerheid een feit is. De gedelegeerde verordeningen van niveau 2 werden pas op 20 december bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU voor een richtlijn die op 23 februari in werking treedt. De sector beschouwt deze tijdslijn als te krap om verzekeraars een realistische termijn te geven om de nodige veranderingen naar behoren te ontwikkelen en te testen. Als de datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld, kunnen verzekeringsondernemingen zich beter voorbereiden op de correcte implementatie van de IDD, wat ook de consumenten ten goede komt. “Een vlotte goedkeuring van het voorstel om de datum van inwerkingtreding uit te stellen is nu van essentieel belang. Hoewel Insurance Europe begrijpt dat het nu onmogelijk is om alle procedurele stappen op tijd uit te voeren om te garanderen dat het uitstel wordt toegekend voor de huidige datum van inwerkingtreding van IDD, dient enig uitstel met betrekking tot de formele goedkeuring van de wijzigingsrichtlijn tot een minimum te worden beperkt. Daarnaast is het cruciaal dat een mechanisme zoals het huidige voorstel om het uitstel met terugwerkende kracht toe te passen opgenomen wordt in de definitieve tekst, zodat verzekeraars met zekerheid weten welke regels van toepassing zullen zijn.
“Insurance Europe wil ook de eerder algemene bezorgdheid ter sprake brengen over de te krappe tijdlijnen die worden toegestaan voor de implementatie van wetgevingsinitiatieven onder het huidige Lamfalussy-proces. Om die reden verzoekt Insurance Europe de Commissie om ernstig na te denken over de introductie van afzonderlijke omzettingsdata en data van inwerkingtreding in haar wetsvoorstellen om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen een minimumperiode van een jaar krijgen voor de toepassing na de totstandkoming van de teksten van niveau 1 en 2.”

Op een vraag in het Europees Parlement van Eva Maydell (EPP) over dit uitstel, had de ondervoorzitter van Commissie, Valdis Dombrovskis, als volgt geantwoord:

De Commissie bereidt op dit moment de gedelegeerde handelingen voor die moeten worden goedgekeurd onder Richtlijn (EU) 2016/97 l van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (richtlijn verzekeringsdistributie, IDD). De twee gedelegeerde verordeningen werden gepubliceerd voor feedback op de website voor betere regelgeving. De procedure voor de goedkeuring wordt naar verwachting kort daarna opgestart.

De omzettingsperiode voor IDD verloopt op 23 februari 2018. Met het oog op de komende goedkeuring van de gedelegeerde handelingen heeft de Commissie er vertrouwen in dat stakeholders op tijd klaar zullen zijn voor de toepassing van de nieuwe regels. Het is belangrijk om consumenten te voorzien van de nieuwe beschermingsnormen binnen de in de richtlijn bepaalde termijn.”