Met de zomermaanden in zicht brengen de Belgische transportverzekeraars hun individuele resultaten bij elkaar om de marktstatistieken 2017 op te leveren.

Zij zijn actief in vier marktsegmenten:

  • goederenvervoer per schip;
  • goederenvervoer via het wegtransport (CMR);
  • cascoverzekeringen binnenvaartschepen (Inland Hull);
  • cascoverzekeringen zeeschepen (Ocean Hull).

De cijfers geven inzicht over de evolutie van het premie incasso van de transportverzekeraars en de kwaliteit van het door hen behaalde resultaat waarvoor de S/P (verhouding tussen schadelast en premie-incasso) als graadmeter dient. Vanaf dit jaar worden de cijfers niet meer beïnvloed door de instroom van nieuwe buitenlandse agenturen die via België worden gerapporteerd. Ze geven derhalve een meer betrouwbaar beeld weer van de evolutie van de markt.

Met een aandeel van 74 % vertegenwoordigen de goederenverzekeringen het belangrijkste segment van de markt. Het premie incasso wijzigt nauwelijks. De wereldwijde herneming van de economie werd derhalve niet gevolgd. De acquisitiekosten daarentegen nemen toe. Gelukkig is de S/P van 2017 de beste van de voorbije jaren, terwijl volgens de tabellen van de nog af te werken schadeafhandeling de jaren voordien ook in gunstige zin evolueren.

De goederenverzekeringen komen bij uitstek tot stand in een internationale context. De concurrentiedruk van buitenlandse markten wordt steeds meer merkbaar. De impact van de dollar maakt het moeilijk een juiste beoordeling te hebben. Het globale overzicht laat een mooie portefeuille zien, dank zij S/P’s die in gunstige zin afwijken van de doelstelling van 65 % die de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) voor ogen houdt.

In tegenstelling tot de cargoverzekeringen buiten wegtransport reflecteren de resultaten bij CMR wel de impact van de hoogconjunctuur. Het premie-incasso stijgt met 4 % wat erop wijst dat dit segment in goeden doen is. Ook de voorgaande jaren kennen een gunstige ontwikkeling, op 2015 na waar de cijfers rood kleuren. Dat jaar werd immers gekenmerkt door een groot aantal aanzienlijke schades. Niettemin is er een gerechtvaardigde hoop dat ook 2015 nog gunstig kan evolueren en dat de loss ratio onder de 65 % zal zakken.

De winstmarges voor deze bedrijfstak zijn beperkt omdat de activiteit arbeidsintensiever is dan bij de andere takken. Voorts bestaat hier de tendens om de dekkingen aanzienlijk verder uit te breiden dan wat CMR traditioneel omvat. De transporteurs evolueren immers meer en meer naar logistieke operatoren terwijl ook belangrijke klanten verder reikende aansprakelijkheden dienen waar te nemen. De verzekeraars moeten erop toezien dat de verzekeringspremies zich aan deze evolutie aanpassen.

Voor 2018 wordt alvast een toenemend aantal schadegevallen geregistreerd. Er bestaat bekommernis over het professionalisme van de vrachtwagenchauffeurs. Deze behoeven geschikte opleiding en omkadering, terwijl hun beroep minder aantrekkelijk is en een golf van pensioneringen zich aandient.

Cascoverzekeringen lijden onder menselijke fouten

Bij de binnenvaart zit 2015 diep in het rood en verslechterde de S/P voor 2016 met maar liefst 30 %. De S/P (op onderschrijvingsjaar) van 2018 gaat van start met 81,10 %.

Het is een marktsegment waar slechts een klein aantal verzekeraars actief zijn, buitenlandse concurrentie vaker speelt, en de binnenvaart als sector slechts traag transformeert met de verjonging van haar vloot. Ook hier is er een roep naar geschikt personeel omdat menselijke fout al te vaak aan de basis ligt van schade.

De S/P voor de zeevaartcascoverzekeringen kleurt op boekhoudjaar rood doordat de S/P’s van de onderschrijvingsjaren 2016 en 2015 aanzienlijk verslechterden. Zowel voor 2017 als voor 2016 zijn de resultaten op onderschrijvingsjaar alsnog positief, maar wel met een aanzienlijke terugval (-9 %) van het premie incasso.

De binnenvaartcascoverzekeringen buiten beschouwing gelaten, tonen de cijfers een stelselmatige verbetering van de kwaliteit van de portefeuilles bij een gelijk premie incasso. De Belgische transportverzekeraars zijn dan ook tevreden met 2017, zeker in vergelijking met resultaten van concurrerende buitenlandse markten.

De BVT-leden beseffen wel dat ze voor een hele reeks uitdagingen staan want er is geen omzetgroei terwijl de acquisitiekosten stijgen. De resultaten hangen ook teveel af van een flinke dosis geluk, want de sector bleef gespaard van tussenkomst bij grote rampen. De transportverzekeraars moeten nu een stroom aan nieuwe regelgeving verwerken, de Brexit en belangrijke herstructureringen die het landschap van de transportverzekeringen zullen hertekenen.