Op 10 januari stemde de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement over haar rapport betreffende de herziening van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA’s). Olav Jones, adjunct-directeur-generaal van Insurance Europe, gaf nadien het volgende commentaar:

“We verwelkomen verschillende voorstellen uit het rapport die ervoor kunnen zorgen dat de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) meer verantwoording zal afleggen en een duidelijker mandaat krijgt. De voorstellen handhaven de bevoegdheden van de lokale toezichthouders om hun taken uit te voeren terwijl ze EIOPA in staat stellen haar huidige bevoegdheden beter te benutten.

Vooral het voorstel om de begroting van EIOPA nauwer aan haar activiteiten te linken, met een verhoogd toezicht door het Europees Parlement en de Raad van de EU, kan EIOPA’s verantwoordingsplicht helpen garanderen. Ook welkom is het voorstel om ten minste 35 % van de fondsen van EIOPA bij de Europese Commissie te blijven halen.

Het is verder positief dat de nationale toezichthouders, eerder dan EIOPA, verantwoordelijk blijven voor het toezicht op de interne modellen. De nauwe verbondenheid tussen het model van een verzekeraar en zijn risicoprofiel vereist dat een dergelijk toezicht de verantwoordelijkheid van de hoofdtoezichthouder blijft. Insurance Europe erkent wel dat EIOPA, als een toezichthouder hierom vraagt, advies zou kunnen verstrekken en meningsverschillen kan helpen oplossen.

De voorstellen in het rapport over het mandaat van EIOPA zijn eveneens welkom. Verschillende van de vroegere eigen initiatieven van EIOPA hebben vragen opgeworpen over de gestelde prioriteiten bij het gebruik van de middelen. Daarom is het belangrijk dat het werk van EIOPA - waaronder de richtlijnen en aanbevelingen - nauw aansluit bij haar wetgevende mandaat.

Insurance Europe verwelkomt de voorstellen die streven naar een betere coördinatie van het toezicht op grensoverschrijdende verzekeringsactiviteiten. Ze stellen EIOPA in staat haar rol te spelen door een veilige en competitieve markt te garanderen voor verzekeraars die grensoverschrijdend werken.

Wat het bestuur betreft daarentegen, valt het te betwijfelen of de kwaliteit van EIOPA’s besluitvorming en voorbereiding erop zal verbeteren als de nationale toezichthouders niet worden betrokken bij de voorgestelde nieuwe raad van bestuur. Volgens Insurance Europe heeft de huidige raad van bestuur van EIOPA veel baat bij de betrokkenheid van de nationale toezichthouders, met hun dagelijkse ervaring in toezicht op de ondernemingen en hun kennis van de verschillende beschikbare producten in Europa.”