In het Belgisch Staatsblad van 26 juni verscheen de wet van 9 mei 2019 die alle professionals in de bouwsector die prestaties van intellectuele of hoofdzakelijk immateriële aard verrichten verplicht om een verzekering ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’ te onderschrijven. De wet is voornamelijk bedoeld voor architecten, ingenieurs, landmeters-experten, studiebureaus en veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en betreft hun beroepsfouten, voor alle soorten werken in onroerende staat op het Belgisch grondgebied. Deze wet slaat niet op de fouten die voortvloeien uit de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek (tienjarige BA).

Wordt beschouwd als verzekerde: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon onderworpen aan de verplichting om in het kader van zijn beroep een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te onderschrijven, alsook hun aangestelden (personeelsleden, stagiairs, leerlingen en andere medewerkers). Bij rechtspersonen moeten ook de bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité, … gedekt zijn.

De wet legt aan de bedoelde personen ook op om een specifieke verzekering te onderschrijven die hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid gedurende drie jaar dekt vanaf de datum waarop zij hun activiteiten beëindigen.

De dekking van de aansprakelijkheid mag, per schadegeval, niet lager liggen dan:

  • 1.500.000 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
  • 500.000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade;
  • 10.000 euro voor de toevertrouwde voorwerpen.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index en de wet voorziet in een jaarlijkse limiet van 5.000.000 euro, alle schadegevallen gecombineerd.

Elke verzekeringsplichtige moet op het eerste verzoek daartoe een verzekeringsattest kunnen overhandigen. De verzekeringsondernemingen zijn verplicht om aan de Raad van de Orde van Architecten en de Federale Raad van landmeters-experten regelmatig de lijst te bezorgen van de personen die ze verzekeren. Ook moet elke opzegging van een verzekeringsovereenkomst aan de betrokken raad worden meegedeeld vooraleer zij ingaat.

De wet brengt een uitbreiding mee van de bevoegdheden van het Tariferingsbureau in het kader van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, die op sommige punten is aangepast, namelijk:

  • de uitsluiting van het geheel van lichamelijke schade, en niet alleen de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan wettelijk verboden producten, evenals de uitsluiting van schade die veroorzaakt werd door terrorisme;
  • de versoepeling van de inwerkingtreding van de wet voor de bouw van woningen ressorterend onder de wet Breyne. In dat geval is de verplichte dekking tienjarige BA van toepassing op onroerende goederen waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend (in plaats van de datum waarop deze vergunning is afgeleverd) na 1 juli 2018.

Deze nieuwe regelgeving is in werking getreden op 1 juli. De bepalingen met betrekking tot de wet van 31 mei 2017 betreffende de tienjarige BA zijn met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 juli 2018.