Als reactie op een update van de Europese Commissie over de voortgang van haar Kapitaalmarktenunieproject (KMU) gaf Olav Jones, adjunct-directeur-generaal van Insurance Europe, het volgende commentaar in een persbericht van 29 november: “Als grootste institutionele beleggers van de EU hebben de Europese verzekeraars het doel van het Kapitaalmarktenunieproject van de Europese Commissie (KMU), namelijk kapitaal vrijmaken in Europa, altijd gesteund.Als reactie op een update van de Europese Commissie over de voortgang van haar Kapitaalmarktenunieproject (KMU) gaf Olav Jones, adjunct-directeur-generaal van Insurance Europe, het volgende commentaar in een persbericht van 29 november: “Als grootste institutionele beleggers van de EU hebben de Europese verzekeraars het doel van het Kapitaalmarktenunieproject van de Europese Commissie (KMU), namelijk kapitaal vrijmaken in Europa, altijd gesteund.” Er zijn weliswaar enige vorderingen gemaakt, maar verschillende punten moeten nog worden aangepakt. “Bij de herziening van het regelgevende kader van Solvency II voor verzekeraars, heeft de Europese Commissie volgens ons een kans laten liggen om kapitaal vrij te maken dat de verzekeraars zouden kunnen benutten om de Europese economie een impuls te geven.”

Een van de KMU-doelstellingen is komaf maken met door regelgeving veroorzaakte belemmeringen voor beleggingen, waaronder prudentiële kwesties onder Solvency II die de verzekeringssector ervan weerhouden om vaker voor langetermijnbeleggingen te kiezen. “Er zijn een aantal welkome verbeteringen doorgevoerd op het vlak van de behandeling van STS-securitisaties en infrastructuur, maar er moet en kan nog veel meer gedaan worden,” stelt Jones. “Verschillende belangrijke aspecten – langetermijnaandelen, risicomarge, volatiliteitsaanpassing en het verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingen – werden niet degelijk aangepakt in de herziening van Solvency II in 2018.” In haar voortgangsrapport over de KMU verwijst de Europese Commissie naar aanpassingen die ze heeft voorgesteld voor langetermijnbeleggingen in aandelen door verzekeraars.

Het voorlopige voorstel van de Commissie, waarover momenteel overleg wordt gepleegd als onderdeel van de gedelegeerde handelingen van Solvency II op dit vlak, zou zijn doelstelling – kapitaal vrijmaken – helaas niet kunnen verwezenlijken. Het ontwerp is namelijk zo opgesteld dat het onwaarschijnlijk is dat welke verzekeraar dan ook aan de kalibratievereisten zou voldoen. De verzekeringssector beschouwt dit gebrek aan doeltreffende actie door de Commissie echt als een gemiste kans. De – onnodig hoge – kapitaaleisen voor langetermijnbeleggingen in aandelen door verzekeraars moeten worden herzien zodat zij de werkelijke blootstelling aan risico’s op lange termijn voor deze activaklasse weerspiegelen.