Op initiatief van Die Keure vond op 18 maart een webinar plaats over een hervorming die ook wel gevolgen voor verzekeraars zal hebben: stip de datum van 1 september maar aan in de agenda’s. Dan treedt de nieuwe wettelijke regeling inzake burenhinder in voege. De nieuwe regeling is meer een evolutie dan een revolutie, en sluit aan bij de rechtspraak van de voorbije jaren, met evenwel een aantal aspecten die extra aandacht verdienen.

Mr Bart Van Baeveghem, advocaat bij SynergyLaw en verbonden aan de UGent, schetste in een rijk gedocumenteerde inleiding de toedracht van de nieuwe wettelijke regeling. Robert Bernard van Vanbreda Risk&Benefits legde met evenveel zin voor detail het verband met bouwactiviteiten en de dekking van burenhinder in verschillende verzekeringscontracten.

Vrederechter Danny De Schepper vestigde de aandacht op het feit dat dergelijke zaken voortaan tot de uitsluitende bevoegdheid van vrederechters komen te horen, zodat zij ook vaker met verzekeringskwesties geconfronteerd zullen worden. Ook voor experten verandert de praktijk: in hun verslagen, of het voor de partijen dan wel voor de rechtbank is, zullen zij aandacht moeten schenken aan de parameters die de hinder -eerder dan de schade- kenmerken.

Verzekeraars

Verzekeraars zullen eveneens moeten wennen aan de nieuwe context. Het was dan ook de vraag hoe zij in de toekomst hun dekking zullen omschrijven en tot hoever de waarborgen zullen reiken. Mede gelet op het feit dat de nieuwe wetgeving nog veel ruimte overlaat aan casuïstiek zullen de verzekeraars de risico’s moeten inschatten, zeker wanneer het gaat om de preventieve maatregelen die in het licht van de nieuwe wetgeving bij ernstige en manifeste risico’s geboden zullen zijn. Ondergetekende wees erop dat concurrentie op dit vlak de regel blijft en dat Assuralia zich niet als het Vaticaan kan uitspreken over hoe de voorwaarden zouden moeten luiden.

Elke Van Overwaele ging namens de Confederatie Bouw in op de gevolgen voor bouwheer en aannemer, met een bijzondere aandacht voor de vrijwaringsbedingen in het licht van de nieuwe norm. Dit verdient meteen bekeken te worden vanuit het oogpunt van eventuele onrechtmatige bedingen in contractuele relaties tussen professionals. Vanuit preventief oogpunt zal het er meer dan ooit op aankomen om bij de aanvang van werkzaamheden over een nauwkeurige plaatsbeschrijving te beschikken. Architecten waren niet in het panel vertegenwoordigd of als dusdanig als vraagsteller geïdentificeerd, maar ook hun rol en aansprakelijkheid ondergaan wellicht het effect van het nieuwe burenhinderrecht. Om het nog niet te hebben over rechtsbijstandsverzekeraars die in meerdere kantons die aan een vliegveld grenzen het via advocaten bij de vrederechter voor hun verzekerden zouden moeten opnemen. Gelukkig is het verzoenen van partijen een kenmerk van het optreden van vrederechters.