Autoverzekeringspremie herzien gebeurt niet in een handomdraai

De verzekeringssector krijgt meer en meer vragen van verzekerden om een gedeeltelijke terugbetalig te bekomen van de premies van hun autoverzekering.

 De verzekeringssector krijgt meer en meer vragen van verzekerden om een gedeeltelijke terugbetalig te bekomen van de premies van hun autoverzekering. Deze reactie is begrijpelijk. Tijdens de lockdown lieten immers heel wat mensen hun auto langs de kant. Dit zorgde voor een daling van de schadelast van de verzekeraars.

De vraag stelt zich in welke mate deze trend zich zal verder zetten. Er zijn een aantal factoren die doen vermoeden dat hierin wel eens verandering kan komen:

Gebeurlijke premieaanpassingen gebeuren op basis van historische gegevens over langere periodes. Dit laat de verzekeraars toe de risico’s over een langere termijn te spreiden.   

Zo kon worden vastgesteld  dat de schadelast in BA auto in de voorbije 15 jaar geleidelijk aan is verminderd. De gemiddelde premie is in die periode dan ook in reële termen met zowat 20% gedaald. De Belgische verzekeraars houden in hun prijszetting bijgevolg wel degelijk rekening met de evolutie van de schadelast. 

Voor verzekerden die op zoek zijn naar meer flexibiliteit of die slechts een beperkt aantal kilometers per jaar afleggen bestaan er overigens verzekeringscontracten waarvan de premies  berekend worden op basis van het aantal afgelegde kilometers of die voorzien in een formule voor een forfaitair aantal kilometers. Samen met de verdere digitalisering van de sector en van het wagenpark mag men verwachten dat het aantal van dergelijke flexibele formules zal stijgen.

De huidige crisis zorgt tenslotte niet enkel voor vragen bij de verzekerden. Ook de sector zelf wordt vandaag geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Zo zien we als gevolg van de corona-crisis een sterk verhoogde volatiliteit van de financiële markten die een ongunstig effect kan hebben op de waarde van de activa van de Belgische verzekeraars. Om die reden ook heeft de Nationale Bank van België de verzekeraars gevraagd een afwachtende houding aan te nemen met betrekking tot uitkeringen van dividenden, winstdeelnames en ristorno’s.

Een aanpassing van het premiebeleid zal bijgevolg pas kunnen geëvalueerd worden nadat we deze corona-crisis verteerd hebben en nadat de definitieve cijfers van de verzekeraars voor dit jaar bekend zullen zijn.

13 mei 2020