Interne Organisatie

Interne Organisatie

Het directiecomitéstaat de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder van Assuralia bij in hun opdrachten en wordt aangewezen door de Raad van Bestuur.

Per grote verzekeringstak telt Assuralia een afdeling waarin de aangesloten ondernemingen, die de betrokken tak beoefenen, vertegenwoordigd zijn. In elke afdeling wordt een afdelingsvergadering samengesteld die zich ontfermt over de problemen met betrekking tot de beoefende tak.

Tien bestendige commissies ressorteren rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Ze zijn bevoegd voor aangelegenheden die eigen zijn aan de hele verzekeringssector en dus niet specifiek aan één tak. Ze hebben geen beslissingsbevoegdheid en rapporteren aan de raad van bestuur.

De Raad van bestuur, het Uitvoerend comité, de afdelingsvergaderingen, de commissies die onder de afdelingen ressorteren en de bestendige commissies die onder de raad van bestuur ressorteren kunnen, naargelang de behoeften, werkgroepen oprichten waarvan het doel welomschreven is en waarvan de duur beperkt is.

In het organogram vindt u de kaderleden van Assuralia per directielid.