Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de AssurMiFID-gedragsregels.

In ons land lopen er momenteel 12 pilootprojecten voor thuishospitalisatie. Daarmee wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid testen of patiënten bepaalde zorgen thuis kunnen krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis. Het gaat over behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica en sommige behandelingen tegen kanker. De pilootprojecten lopen tot 1 juli 2019 en kunnen met een jaar verlengd worden.

Op verzoek van het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hebben op dit ogenblik 10 verzekeringsondernemingen die bij Assuralia zijn aangesloten beslist om vrijwillig mee te werken aan deze pilootprojecten. Het gaat meer bepaald om de volgende ondernemingen: AG Insurance, Allianz, AXA, Baloise, Belfius Verzekeringen, DKV, Ethias, Justitia, KBC Verzekeringen en P&V Verzekeringen. Ze zijn bereid om financieel tussen te komen in de kosten van de thuis verstrekte behandelingen alsof deze hadden plaatsgevonden in het dagziekenhuis en dat zolang de pilootprojecten lopen.

De verzekeringsondernemingen zullen tussenkomen in de kosten van een thuishospitalisatie volgens de voorwaarden die voorzien zijn voor een daghospitalisatie. Deze tussenkomst geldt enkel voor patiënten die deelnemen aan een pilootproject en die bij één van deze verzekeringsondernemingen een hospitalisatieverzekering hebben waarin daghospitalisatie gedekt is. De kosten verbonden aan de thuishospitalisatie zullen terugbetaald worden volgens de polisvoorwaarden van elke verzekeringsonderneming en binnen hetgeen wettelijk is toegelaten.

De tussenkomst volgens de voorwaarden voor een daghospitalisatie geldt uitsluitend voor de duur van de pilootprojecten. De verzekeringsondernemingen zullen hun deelname aan deze pilootprojecten periodiek evalueren en behouden zich het recht voor om ze op elk ogenblik stop te zetten.

Verzekeringsondernemingen die wensen deel te nemen aan dit initiatief, kunnen zich wenden tot Assuralia voor bijkomende informatie.