Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Juridische context van de autoverzekering

Wie gebruik maakt van de openbare weg moet zich houden aan de wegcode. Deze speciale taal bevat veel verschillende symbolen en gebruiken, wat heel wat kennis vereist van de weggebruikers.

Van de verzekeraars wordt verwacht dat de slachtoffers van verkeersongevallen vlug en correct vergoed worden. Die regeling berust op de regels van de aansprakelijkheid, gebaseerd op het Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Iedere eigenaar van een motorvoertuig, behoudens bij motorrijtuigen die niet sneller rijden dan 25 km/u, is bijgevolg verplicht om zich te laten verzekeren voor zijn aansprakelijkheid, dus voor de schade die kan toegebracht worden aan derden. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Omdat deze verzekering verplicht is, heeft de wetgever een reeks minimumvereisten opgesteld waaraan de verzekering moet voldoen om de nodige garanties te bieden tegenover de verkeersslachtoffers. Deze voorwaarden zijn niet alleen het gevolg van de verplichtingen opgenomen in de wet van 21 november 1989 maar houden ook rekening met algemene bepalingen die van kracht zijn op alle verzekeringsovereenkomsten en die opgenomen zijn in de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.

Die minimumvereisten vormen de basis van de voorwaarden die iedere verzekeringsonderneming, die een burgerlijk aansprakelijkheidscontract motorvoertuigen in België aanbiedt, verplicht dient na te leven. Ze zijn wettelijk opgelegd en verschenen in bijlage aan het Koninklijk besluit van 16 april 2018.

Soms is het niet evident om te bepalen en te bewijzen wie aansprakelijk is voor een ongeval. Daarom hebben de verzekeraars sinds tientallen jaren oplossingen uitgewerkt en maatregelen getroffen om de regeling van verkeersongevallen te vergemakkelijken, te vereenvoudigen en te versnellen. Deze vindt u terug in de conventies.

Lees de uitgebreide bespreking van de juridische context van de autoverzekering

Welke wetteksten zijn van toepassing op de autoverzekering?