Het logo van Assuralia

Bestuursorganen

De algemene vergadering

De algemene vergadering kiest de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur.  Ook past zij de statuten van Assuralia aan wanneer dit nodig is. 

De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen om de rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar goed te keuren. Bij deze gelegenheid brengt de gedelegeerd bestuurder namens de raad van bestuur verslag uit van de activiteiten van het afgelopen jaar en wordt ook wordt het jaarrapport van Assuralia voorgesteld.

De raad van bestuur

De raad van bestuur verzekert de werking van Assuralia en bepaalt het beleid om het doel van de vereniging te verwezenlijken. Hiertoe beschikt de raad van bestuur over de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die in het kader van dit doel nodig of nuttig zijn, behalve handelingen die bij wet of door de statuten aan andere organen worden voorbehouden.

De raad neemt de gedragsregels aan die voor de (her)verzekeringsondernemingen van toepassing zijn en kan bij eenparigheid van stemmen beslissen om deze regels verplicht te maken voor alle leden van Assuralia.

Bovendien wijst de raad van bestuur een aantal van zijn leden aan om in het uitvoerend comité te zetelen.

De raad van bestuur telt maximaal dertig leden, verkozen door de algemene vergadering. De algemene vergadering verkiest ook een of twee bestuurders die deel uitmaken van het directiecomité. Van deze laatste twee wordt er één aangewezen als gedelegeerd bestuurder.

Net als voor het uitvoerend comité wordt er bij de samenstelling van de raad van bestuur rekening gehouden met de verhoudingen tussen:

  • kleine, middelgrote en grote verzekeringsondernemingen,
  • nationale en buitenlandse ondernemingen,
  • de belangrijkste verzekeringstakken,
  • de verschillende rechtsvormen die een verzekeringsonderneming kan aannemen.
In de Raad van Bestuur zetelen
Voorzitter: Hilde Vernaillen (P&V Verzekeringen) 
Ondervoorzitter: Etienne Bouas-Laurent (AXA Belgium)
Gedelegeerd bestuurder: Hein Lannoy (Assuralia)
Els Blaton (Belfius Verzekeringen)
Christophe Cherry (Atradius Credito y Caución)
Philippe Courouble (AXA Belgium)
Heidi Delobelle (AG Insurance)
Tom De Troch (Federale Verzekering)
Herman Falsté (AMMA Verzekeringen)
Piet Haers (QBE Europe)
Christophe Hamal (Baloise Belgium)
Martijn Hoogeweegen (NN Insurance Belgium)
Edwin Klaps (AG Insurance)
Philippe Lallemand (Ethias)
Martine Magnée (P&V Verzekeringen)
Christophe Marius (Inter Partner Assistance)
Yves Poullet (Athora Belgium)
Rebecca Ramboer (Protect)
Martine Roggen (KBC Verzekeringen)
Lien Schepens (MS Amlin Insurance)
Chris Staes (HDI Global SE).
Mireille Urlus (ARAG SE Branch Belgium)
Kathleen Van den Eynde (Allianz Benelux)
Frédéric Van Der Schueren (Belfius Verzekeringen)
Erika Van Dyck (DAS Rechtsbijstand)
Jan Van Hove (KBC Verzekeringen)
Erik Vanpoucke (Euromex)
Ruth Verstraete (DKV Belgium)

Het uitvoerend comité

Het uitvoerend comité is het reflectieorgaan van Assuralia inzake strategie, beleid en de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Dit comité beslist over dringende zaken die de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of de raad van bestuur aanbrengen.

Het uitvoerend comité telt maximaal dertien leden, onder wie de voorzitter, de ondervoorzitter en de gedelegeerd bestuurder van Assuralia. De andere leden worden verkozen door en uit de raad van bestuur.

Net als voor de raad van bestuur wordt er bij de samenstelling van het uitvoerend comité rekening gehouden met de verhoudingen tussen:

  • kleine, middelgrote en grote verzekeringsondernemingen,
  • nationale en buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt, 
  • de belangrijkste verzekeringstakken,
  • de verschillende rechtsvormen die een verzekeringsonderneming kan aannemen.

De voorzitter en de ondervoorzitter

De voorzitter van Assuralia wordt verkozen door de algemene vergadering. Deze moet afkomstig zijn uit één van de leden van Assuralia. Hij of zij neemt het voorzitterschap op van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het uitvoerend comité.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen elk Assuralia in de betrekkingen die de vereniging onderhoudt met overheden, toezichthouders, aangesloten ondernemingen en derden.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder worden bijgestaan door een directiecomité.

De ondervoorzitter oefent de functies van de voorzitter uit wanneer deze verhinderd is.

De voorzitter is Hilde Vernaillen (P&V Groep).

De ondervoorzitter is Etienne Bouas-Laurent (AXA Belgium).

In het Uitvoerend Comité zetelen:
Voorzitter: Hilde Vernaillen (P&V Verzekeringen)
Ondervoorzitter: Etienne Bouas-Laurent (AXA Belgium)
Gedelegeerd bestuurder: Hein Lannoy (Assuralia)
Heidi Delobelle (AG Insurance)
Christophe Hamal (Baloise Belgium)
Philippe Lallemand (Ethias)
Martine Magnée (P&V Verzekeringen)
Rebecca Ramboer (Protect)
Kathleen Van den Eynde (Allianz Benelux)
Frédéric Van Der Schueren (Belfius Verzekeringen)
Jan Van Hove (KBC Verzekeringen)

De gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder wordt verkozen door de raad van bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Assuralia. Net als de voorzitter vertegenwoordigt hij Assuralia in de betrekkingen die de vereniging onderhoudt met overheden, toezichthouders, aangesloten leden en derden.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder worden bijgestaan door een directiecomité.

De gedelegeerd bestuurder is Hein Lannoy. 

Het directiecomité

Het directiecomité staat de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder bij in de uitoefening van hun functies. Zijn opdrachten zijn vastgelegd door de raad van bestuur. 

Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven