Het logo van Assuralia

Woordenlijst

Misschien zijn niet altijd alle termen uit je verzekeringspolis even duidelijk. We verzamelden een reeks termen in deze woordenlijst die tot doel heeft verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en derden in klare taal de betekenis te verduidelijken van bepaalde termen die gangbaar zijn bij verzekeringen. Let wel, de inhoud ervan vervangt in geen geval de definities in de algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten.

Woordenlijst

Classificatie

Aanslag

Een aanslag is een poging om iemands veiligheid of leven in gevaar te brengen. In verzekeringstaal vallen onder dit begrip alle vormen van oproer, onlusten, daden van terrorisme en sabotage.

ABEX-indexcijfer

De ABEX-index bepaalt mee de prijs van je brandverzekering. Hij wordt berekend door een commissie die in het hele land de kosten voor de bouw van privéwoningen opvolgt. De ABEX-index zorgt ervoor dat je brandverzekering mee evolueert met de bouwprijzen. Als bouw- en herstellingskosten gemiddeld stijgen, dan worden ook de verzekerde bedragen in je brandverzekering opgetrokken. Zo weet je dat je altijd goed verzekerd bent.

Alfa Belgium

Alfa Belgium vzw promoot initiatieven tegen verzekeringsfraude, brengt daarvoor partijen samen en biedt hun praktische ondersteuning. Meer informatie op Alfa Belgium.

Algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden, rechten en plichten die gelden voor alle verzekerden en verzekeringnemers met eenzelfde verzekeringsproduct. Ze bevatten ook rechten en plichten voor de verzekeraar. Naast de algemene voorwaarden zijn er aan een verzekeringsproduct ook nog bijzondere voorwaarden verbonden.

Ambulante kosten

Ambulante kosten zijn alle medische kosten die niet gepaard gaan met een ziekenhuisopname (een dagopname of een langer verblijf). Voorbeelden van ambulante kosten zijn: een scan of echografie, de aankoop van medicatie, een bezoek aan een specialist, je huisarts of een kinesist. De ambulante kosten gaan weliswaar gepaard met de ziekenhuisopname, maar ze staan niet per se op de ziekenhuisfactuur.

Annulatieverzekering

Een annulatieverzekering dekt de kosten die ontstaan doordat je bijvoorbeeld je reis wegens bepaalde omstandigheden moet afbreken of annuleren. Het is dus belangrijk te weten welke omstandigheden recht geven op terugbetaling.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is - zoals gedefinieerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - een ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Een ongeval is ook een arbeidsongeval wanneer het ongeval zich voordoet op de weg van en naar het werk. Met de weg van en naar het werk bedoelt men het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd. Elke werkgever is verplicht om zo'n verzekering te sluiten voor al zijn werknemers.

Arbitrage

Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij een rechter in te schakelen. Bij arbitrage wordt er gekozen voor een "arbiter", een scheidsrechter die het laatste woord heeft. Dit is iets anders dan bemiddeling, waar de partijen kiezen voor een bemiddelaar die hen zal ondersteunen om samen een oplossing voor het conflict te zoeken.

Assuralia

Assuralia is de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt actief zijn.

AssurMed

AssurMed is de naam van het samenwerkingsproject tussen Assuralia en de deelnemende verzekeraars die zich hebben verenigd om het gelijknamige platform te lanceren dat het mogelijk maakt facturen van artsen, tandartsen en kinesisten digitaal en gestructureerd te versturen zodat de patiënt sneller kan worden terugbetaald.

Assurpharma

AssurPharma is de naam van het samenwerkingsproject tussen de Belgische apothekers en verzekeraars. Dankzij dit project worden de attesten voor geneesmiddelen die je terugbetaald krijgt door je verzekeraar rechtstreeks en digitaal naar de verzekeraar gestuurd.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven