Het logo van Assuralia

FAQ

Wat moet ik na het overlijden van een naaste bij de verzekeraar regelen?

FAQ

Een van je naasten is overleden en hij of zij had een overlijdensverzekering of zou een dergelijke verzekering hebben gehad. Dat kan een specifieke overlijdensverzekering zijn of een luik ‘overlijdensdekking’ dat opgenomen is in een levensverzekering, zoals bij de meeste levensverzekeringen het geval is. Wat moet er bij de verzekeraar allemaal worden geregeld?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat sommige overlijdensverzekeringen maar tijdelijk zijn. Ze lopen bijvoorbeeld tot de afloop van een hypothecaire lening of tot de pensionering. Nadien betaalt de verzekeraar niets meer uit.

Beschik je over de contactgegevens van de verzekeraar en bij voorkeur ook over het contractnummer, dan kun je je tot de verzekeraar wenden, eventueel via je verzekeringstussenpersoon.

Te overhandigen documenten

Eerst moet de verzekeraar op de hoogte worden gebracht van het overlijden van de verzekerde. Om het verzekerde kapitaal te kunnen uitbetalen, zal de verzekeraar meestal om de volgende documenten vragen:

 • een uittreksel uit de overlijdensakte die het overlijden aantoont;
 • het medisch attest dat de doodsoorzaak vermeldt;
 • een attest of akte van erfopvolging om de begunstigden te identificeren die niet bij naam zijn aangewezen in de overeenkomst.

Dit zijn bepalende factoren bij de toepassing van de contractvoorwaarden.

Zo nodig kan de verzekeraar nog bijkomende documenten of informatie opvragen.

In bepaalde omstandigheden, die in de overeenkomst opgesomd staan, betaalt de verzekeraar niet: bij zelfdoding tijdens het eerste jaar, bij een opzettelijke daad, bij deelname aan oorlogsfeiten en soms ook bij overlijden als gevolg van de beoefening van een gevaarlijke sport.

Andere omstandigheden kunnen invloed hebben op het bedrag dat wordt uitgekeerd. Zo kan er bijvoorbeeld een kapitaalverdubbeling zijn bij overlijden na een ongeval. Had de verzekeringnemer begunstigden aangewezen (hetzij bij naam, hetzij door een omschrijving: echtgeno(o)t(e), kinderen), dan betaalt de verzekeraar aan deze personen het kapitaal uit (of de rente, wat minder vaak voorkomt). Zijn er geen begunstigden, dan worden de bedragen in kwestie bij de nalatenschap gevoegd.

Termijnen

Vanaf je aanvraag moet de verzekeraar binnen twee weken aangeven welke documenten je hem dient te overhandigen. Zodra alle documenten en de noodzakelijke informatie in zijn bezit zijn, heeft hij een maand de tijd om de betrokken bedragen uit te betalen.

Fiscaliteit

De uitbetaling van een overlijdensverzekering heeft fiscale gevolgen.

Deze fiscaliteit werd bij de aanvang van de overeenkomst bepaald.

Leverden de premies een belastingvermindering in de personenbelasting op, dan wordt er een belasting van 10% (langetermijnsparen) of 8% (pensioensparen) op het kapitaal geheven. Deze belasting maakt deel uit van de inkomstenbelasting. Daarbij komt ook nog een gemeentebelasting. De winstdeelname wordt nooit belast.

Werden de premies niet afgetrokken, dan wordt er geen belasting geheven. De begunstigde ontvangt het volledige kapitaal, eventueel met winstdeelnames.

Men dient ook altijd rekening te houden met de successierechten die moeten worden betaald op het overlijdenskapitaal dat de begunstigde ontvangt. Het bedrag van deze erfbelasting hangt af van de verwantschap tussen de begunstigde van het overlijdenskapitaal en de overledene, en wordt dus voor elke begunstigde afzonderlijk berekend.


 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?
 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?
 • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?
 • Kan ik een verzekering sluiten die mijn erfgenamen helpt de successierechten te betalen als ik plots zou overlijden?
 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?
 • Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik de werkgever verlaat?
 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?
 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?
 • Moet ik aan mijn levensverzekeraar melden dat ik een risicovolle sport beoefen?
 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?
 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?
 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?
 • Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?
 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?
 • Mijn moeder is overleden. Ik weet dat zij een aantal (levens)verzekeringspolissen had, maar heb geen idee bij welke verzekeringsonderneming. Hoe kan ik dit achterhalen?

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven