Het logo van Assuralia

FAQ

Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

FAQ

Ja, sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen.

Meer weten? Lees ook de publicatie met 34 veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme.

Welke verzekeringen?

Volgende verzekeringen zijn verplicht om schade door terrorisme te dekken :

  • arbeidsongevallenverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto;
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen;
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken;
  • ongevallenverzekering;
  • hospitalisatieverzekering;
  • levensverzekering.


Ook alle andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij in hun algemene voorwaarden expliciet staat dat het niet gedekt is.

Waar geldt de verzekering?

De dekking geldt voor “Belgische risico’s”. Het komt erop neer dat je in België je gewoonlijke verblijfplaats moet hebben of je vennootschap er gevestigd moet zijn.

In bepaalde gevallen zijn er ook dekkingen mogelijk in het buitenland:

  • Gaat het om schade aan een voertuig of een boot, dan moet die in België ingeschreven zijn. Zelfs als je met je wagen in het buitenland bent wanneer je door terrorisme getroffen wordt, blijft de dekking geldig.
  • Bij schade die je loopt terwijl je even op reis in het buitenland bent, kan een kortlopende reisverzekering – d.w.z. met een looptijd van maximum 4 maanden – de schade door terrorisme dekken op voorwaarde dat je die verzekering in België afgesloten hebt.

Wat wordt er gedekt en door wie?

De verzekeraars dekken schade veroorzaakt door terrorisme. Of een gebeurtenis als terrorisme wordt beschouwd, beslist een comité op overheidsniveau.

De verzekeraars kunnen ofwel zelf alle schade door terrorisme dekken ofwel ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de vzw Trip.  

De vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) is opgericht om de slachtoffers snel te vergoeden maar ook om de financiële stabiliteit van de verzekeringssector te vrijwaren. Het terrorismerisico is immers moeilijk inschatbaar  en kan een zeer grote impact hebben. De vzw Trip zorgt concreet voor een verdeling van de schadelast over haar leden en een beperking van de te dragen schadelast.

De vergoeding die je als particulier kan krijgen als jouw verzekeraar lid is van Trip kan hierdoor beperkt zijn tot een bepaald bedrag. Zowat alle verzekeraars die in België actief zijn, zijn lid van Trip en kunnen zich dus beroepen op een beperking van de schadevergoeding. Je kan hier nakijken of jouw verzekeraar lid is van Trip. Hieronder lees je meer over de mogelijke beperkingen aan de vergoedingen.

Daarnaast is nucleaire schade niet altijd gedekt. Ga na of deze uitsluiting expliciet vermeld staat in de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract.

Wat zijn de beperkingen aan de vergoedingen?

Samen met hun herverzekeraars en de overheid, dekken de verzekeraars die lid zijn van vzw Trip schade door terrorisme tot 1 miljard euro, voor alle schade die voortkomt uit daden van terrorisme in één kalenderjaar.

Het bedrag van 1 miljard euro wordt als volgt samengesteld: van zodra de schade oploopt tot meer dan 300 miljoen euro, helpen de herverzekeraars voor de volgende 400 miljoen euro. Is de schade groter dan 700 miljoen euro, dan legt de Staat de overige 300 miljoen bij tot 1 miljard euro.

Voornoemd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op 1 januari 2021 bedraagt het 1.295.505.075 euro. Als het echter over de verzekering van onroerende goederen gaat, geldt een beperking van 75 miljoen euro per verzekerde locatie. Deze beperking geldt niet voor woningen. 

Ligt de schade hoger, dan wordt de beschikbare 1 miljard euro (geïndexeerd) of 75 miljoen euro verdeeld onder iedereen die recht heeft op een schadevergoeding van zijn verzekeraar volgens een percentage vastgesteld door het bovenvernoemde Comité op overheidsniveau. Is er bijvoorbeeld voor 2 miljard euro aan schade, dan worden de vergoedingen verminderd met 50% (de vergoedingen worden immers proportioneel gereduceerd tot 1 miljard euro). Bij het reduceren van de vergoedingen krijgt de lichamelijke schade (letsels) voorrang op de materiële schade (woningen, bedrijfsgebouwen,…)


Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven