Het logo van Assuralia

Inbraken namen toe in 2022: wees inbrekers te slim af met preventiemaatregelen en een diefstalverzekering

vol

Het aantal woninginbraken is in 2022 opnieuw gestegen, na een flinke daling in de coronajaren 2020 en 2021. De lockdowns door de COVID-19-crisis en de bredere invoering van telewerk staken de inbrekers stokken in de wielen. Maar sinds de situatie weer die van vóór de crisis benadert, kent het aantal diefstallen met inbraak een sterke stijging.   

Om je tegen diefstal(pogingen) met inbraak te wapenen, kun je preventieve maatregelen nemen die daders afschrikken. In sommige gevallen leggen verzekeraars zelfs dergelijke maatregelen op wanneer je een diefstalverzekering afsluit. 

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verzamelde bij haar leden statistieken over de diefstalverzekeringen in 2022: 

 • de woningverzekeraars telden16.300 diefstaldossiers;
 • gemiddeld keerden ze per dossier 3.800 euro uit; 
 • bijna 2,8 miljoen gezinnen hebben een diefstalverzekering via hun woonverzekering; 
 • de gemiddelde premie voor de optionele waarborg tegen diefstal schommelt rond de 100 euro. 

De diefstalverzekering dekt het verlies van de verzekerde inboedel als gevolg vaninbraak, een poging tot inbraak of een daad van vandalisme. 
Bij deze verzekeringsdekking gelden ook uitsluitingen, zoals de diefstal van huisdieren, zaken die – wanneer de verzekerde slechts een deel van het gebouw bewoont – zich bevinden in gemeenschappelijke delen of in lokalen die niet op slot zijn en voorwerpen die zich buiten de woning bevinden (al zijn er in dit laatste geval uitzonderingen mogelijk). De waarborg tegen diefstal komt meestal niet tussen bij inbraken tijdens bouw-, verbouwings- of afbraakwerken aan het gebouw als het gebouw tijdens deze werken niet bewoond en afgesloten is.

Meer dan 1 op de 2 woonverzekeringen bevat een waarborg tegen diefstal

De diefstalverzekering is een optionele dekking die je als aanvulling op je brandverzekering kunt nemen. Wie een brandverzekering neemt, kiest in meer dan de helft van de gevallen ook voor de aanvullende waarborg tegen diefstal. De diefstalverzekering kost gemiddeld zo’n 100 euro per jaar, maar verzekeraars keren gemiddeld 3.800 euro uit per diefstal of diefstalpoging in woningen en kleine handelszaken. De verzekeraars tellen alles bij elkaar 2,8 miljoen waarborgen tegen diefstal 

Voorkomen is beter dan genezen

De meeste inbraken gebeuren in de winter, al betekent dat niet dat inbrekers de rest van het jaar met de duimen draaien. Waakzaamheid is dus in alle seizoenen geboden. Verzekering of geen verzekering, niemand wil met een inbraak te maken krijgen. Daarom blijft preventie te verkiezen boven een remedie achteraf.

Denk eraan dat de diefstalverzekering vooral diefstallen met inbraak dekt. Anders gezegd: zijn er geen sporen van inbraak omdat de dief binnengeraakt is langs een raam op het gelijkvloers dat je open liet staan toen je je woning verliet, dan vergoedt de diefstalverzekering de gestolen voorwerpen niet. 

De meeste diefstalverzekeringen vergoeden ook verzekerde goederen die gestolen werden bij een diefstal met geweld op de verzekerde, zowel in huis als buitenshuis. Als de verzekeringspolis in een dergelijke tussenkomst voorziet, staat dit vermeld in de algemene voorwaarden ervan.  

Je moet een woninginbraak altijd aangeven bij de politie en het proces-verbaal bij de schadeaangifte voegen die je aan je verzekeraar bezorgt. 

Verzekeraars verwachten overigens dat hun verzekerden elementaire preventiemaatregelen toepassen en zich als ‘goede huisvader’ gedragen. Dat betekent bijvoorbeeld alle deuren en ramen vergrendelen wanneer de bewoners niet thuis zijn. 
Ligt het verzekerde bedrag erg hoog omdat de verzekerde waardevolle voorwerpen bezit, dan is het mogelijk dat de verzekeraar niet alleen organisatorische en mechanische preventiemaatregelen verwacht, maar ook het diefstalrisico van een woning van naderbij onderzoekt en bijkomende preventiemaatregelen oplegt, zoals de plaatsing van een alarmsysteem. Wil je een antidiefstalalarm laten plaatsen, kies dan bij voorkeur voor systemen met het Incert-label, een kwaliteitslabel dat door de verzekeraars wordt erkend. 

Criteria bij het berekenen van de premie

Al is het premiebedrag vaak een bepalende factor bij de keuze van een verzekering, de reikwijdte van de waarborg en de voorwaarden van een diefstalverzekering blijven het allerbelangrijkst als je correct beschermd wil zijn in geval van inbraak(pogingen).

Net als bij iedere andere verzekering loont het ook hier de moeite om na te gaan welke aanbiedingen er op de markt te vinden zijn. Weet daarbij dat er geen vaste formule bestaat. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen tariferingsbeleid. Wel zijn de criteria waarmee verzekeraars rekening houden gelijkaardig. Het gaat om: 

 • het verzekerde kapitaal: de waarde van je goederen is doorslaggevend bij de berekening van de premie; 
 • de plaats waar het gebouw gelegen is: in sommige gemeenten en steden wordt vaker ingebroken dan in andere; 
 • regelmatige bewoning: in de overeenkomst van een diefstalverzekering staat bij welke periodes van lange of herhaalde afwezigheid de dekking niet meer geldt. Deze periodes zonder bewoning kunnen naargelang de polis variëren van 60 tot 90 of meer dagen tijdens het jaar. Je kunt de dekking uitbreiden naar periodes zonder bewoning als je een bijpremie betaalt. 
 • het toepassen van preventiemaatregelen en de aanwezigheid van een alarm. De installatie van een alarm- en/of videobewakingssysteem kan een voorwaarde zijn om een diefstalverzekering te kunnen sluiten; 
 • het type gebouw: bij de beoordeling van het risico houdt men rekening met het gebouw (villa, half vrijstaande of vrijstaande woning, appartement …) 

Het proces-verbaal, noodzakelijk om de vergoedingsprocedure te starten

Slaagden inbrekers er ondanks je voorzorgsmaatregelen toch in je woning binnen te dringen en waardevolle voorwerpen te stelen (of hebben ze dat geprobeerd), dan helpen deze tips je op weg om een snelle en volledige schadeloosstelling te regelen volgens de voorwaarden van je diefstalverzekering: 

 • Geef de diefstal aan bij de politie. De eerste stap is de politie bellen om de diefstal(poging) met inbraak aan te geven. Vraag een kopie van het proces-verbaal voor je verzekeraar; 
 • Geef de diefstal aan bij je verzekeraar en bezorg deze het proces-verbaal dat je van de politie kreeg. In afwachting van het bezoek van de expert die in opdracht van de verzekeraar de verliezen zal beoordelen, verzamel je het best al bepaalde bewijsstukken of gegevens die deze expert nodig heeft. Neem foto’s van de deuren en (kelder)ramen waarlangs de inbrekers binnenkwamen, alsook van eventuele andere schade. Maak een inventaris op van de gestolen goederen. Verzamel foto’s en beschrijvingen die de ouderdom van de voorwerpen staven of aantonen in welk jaar je ze verworven of gekregen hebt. Schat de waarde ervan en leg eventueel aankoopfacturen voor. 
 • De verzekeraar betaalt de schadevergoeding binnen de maand na uw akkoord over de begroting van de schade. De verzekeraar past een vrijstelling (franchise) toe zoals die is bepaald in het contract.

Raadpleeg ook onze checklist ‘Inbraak’  

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven