Het logo van Assuralia

Consolidatie na een ernstig arbeidsongeval

Als de letsels die je aan het arbeidsongeval overhield, niet meer blijken te evolueren, gaat de arbeidsongevallenverzekeraar over tot consolidatie. Hou je een blijvende arbeidsongeschiktheid over aan het ongeval, dan krijg je een voorstel over de verdere vergoeding van je arbeidsongeval. Een latere evolutie van de letsels kan bovendien tot een bijkomende uitkering leiden.

Wanneer gaat die verzekeraar dan over tot de consolidatie?

Sommige arbeidsongevallen zijn zo ernstig dat er maanden van revalidatie en herstel aan te pas komen. Wanneer na enige tijd blijkt dat je letsels niet meer significant verder lijken te genezen - door behandelingen of spontaan - en je toestand ook niet meer verergert, is het tijd om te consolideren. Voor een klein letsel kan dat vrij snel gaan, voor zware letsels kan dat maanden of zelfs jaren duren.

Het is steeds een geneesheer die aangeeft wanneer de tijd daarvoor rijp is. Dat moment hoeft niet samen te vallen met een eventuele werkhervatting of beëindiging van een behandeling.

Hoe verloopt een consolidatie?

De arbeidsongevallenverzekeraar zal nagaan welk soort werk je nog aankan met je blijvende letsels, en in welke mate. Daarvoor doet hij een beroep op  een raadgevend geneesheer. Die zal je uitnodigen voor een onderzoek en zijn advies geven aan de verzekeraar.

Ben je slechts tijdelijk arbeidsongeschikt geweest en kan je weer gewoon gaan werken zoals vroeger, dan eindigt hier de regeling van je arbeidsongeval. Je wordt dan als genezen beschouwd, ook al hou je misschien wat lichte letsels over aan je ongeval, maar zonder dat die een gevolg hebben voor je verdienvermogen.

Leiden je letsels toch tot een blijvende arbeidsongeschiktheid– dit wil zeggen dat de blijvende letsels wel degelijk je verdienvermogen hebben aangetast -, dan zal de verzekeraar op basis van het advies van zijn raadgevend geneesheer jou een voorstel doen over de regeling van het arbeidsongeval. Zo’n voorstel bevat de beschrijving van je blijvende letsels, de graad van blijvende ongeschiktheid in percenten uitgedrukt, de consolidatiedatum en het basisloon, dat een weerspiegeling is van wat je verdiende tijdens het jaar dat voorafging aan je arbeidsongeval.

De aanvaarding of weigering van een consolidatie

Samen met een dokter van jouw keuze bestudeer je het voorstel tot consolidatie.

Als jullie er beiden mee akkoord gaan, zal de arbeidsongevallenverzekeraar de ondertekende overeenkomst overmaken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. De arbeidsongevallenverzekering is immers volledig wettelijk geregeld en het is aan het Fonds om na te gaan of het voorstel strookt met de wettelijke bepalingen. Op basis daarvan zal het Fonds de overeenkomst ofwel bekrachtigen, ofwel weigeren dat te doen. Het Fonds brengt je op de hoogte van zijn beslissing en van de reden van een eventuele weigering.

Als jij en je dokter niet akkoord gaan met het consolidatievoorstel of het Fonds weigert het te bekrachtigen, dan kan de verzekeraar of jijzelf de zaak voor de arbeidsrechtbank brengen.

Wat na de consolidatie?

Als de consolidatie rond is, krijg je niet langer een dagvergoeding maar wel een jaarlijkse vergoeding op basis van je blijvende arbeidsongeschiktheid en je basisloon.

Als na de bekrachtiging of de uitspraak de arbeidsongeschiktheid verandert, heb je het recht een herziening ervan aan te vragen. Die herziening van de ongeschiktheidsgraad moet je aanvragen binnen de drie jaar vanaf de bekrachtiging van de consolidatie-overeenkomst door het Fonds of vanaf de definitieve uitspraak van de rechter.

Die herzieningsprocedure verloopt nagenoeg op dezelfde manier als de consolidatie. Zo kan je bij verergering van je arbeidsongeschiktheid, een verhoogde uitkering krijgen.

Ook na die herzieningsperiode van drie jaar is het nog mogelijk om een bijkomende uitkering, “verergeringsbijslag”, te krijgen op voorwaarde dat de verergering dan leidt tot een arbeidsongeschiktheid van minstens 10%. Deze bijslag wordt wel anders berekend dan de “gewone” vergoeding voor een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Bijvoorbeeld: bij de consolidatie werd een blijvende arbeidsongeschiktheidsgraad vastgesteld van 5%, maar die is door complicaties na de herzieningsperiode opgelopen tot 12%. Wanneer de minimumvergoeding op basis van de nieuwe 12% hoger uitvalt dan de rente die het slachtoffer ontvangt op basis van de 5%, dan ontvangt dat slachtoffer een verergeringsbijslag.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven