Het logo van Assuralia

Wanneer is iemand burgerlijk aansprakelijk?

Fout + schade + link tussen fout en schade = aansprakelijk

Je bent burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout. Die fout kan het gevolg zijn van een daad maar ook van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Een fout, hoe miniem ook, maakt je burgerlijk aansprakelijk.

Om na te gaan of iemand een fout heeft begaan, moet je zijn handeling vergelijken met het typegedrag van een "voorzichtig en redelijk persoon" indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op die manier zou gehandeld hebben.

Wat is een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" (BA)?

De BA-verzekering komt tussenbeide wanneer, naar aanleiding van een ongeval, vaststaat dat één van de door de verzekering gedekte personen aansprakelijk is. Ze dekt met andere woorden de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade die anderen ("derden") door hun fout geleden hebben.

De schadevergoeding

Een slachtoffer heeft recht op het volledige herstel van de schade die hem berokkend werd als er sprake is van een fout.

Hij moet daarvoor wel bewijzen dat de betrokkene verkeerd gehandeld heeft, dat hij effectief schade geleden heeft en dat er een verband is tussen de begane fout en de geleden schade.

Dat volledige herstel omvat onder andere het herstel in de oorspronkelijke staat of de vervanging van de beschadigde goederen, de medische zorgen en andere kosten voor behandeling van de gekwetsten, geleden morele schade (ook van naasten), het herstel van de gevolgen van een overlijden, maar ook de interesten vanaf de datum waarop de schade zich voorgedaan heeft tot de datum van het herstel ervan.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven