Het logo van Assuralia

Conventie expertise en RDR

De verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de niet-aansprakelijke bestuurder zal, voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij, de expertise van de schade aan het voertuig van zijn verzekerde laten uitvoeren en tevens zelf overgaan tot vergoeding van zijn verzekerde, voor zover aan de voorwaarden bepaald in deze conventie voldaan is.

Om deze expertise uit te voeren wordt beroep gedaan op erkende experten.

Downloads

Tekst van de overeenkomst  geldig vanaf 1 januari 2024

Tekst van de overeenkomst  geldig vanaf 1 januari 2023

Tekst van de overeenkomst  geldig vanaf 1 januari 2022

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 januari 2021

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 4 november 2019

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 april 2019

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 september 2018

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 april 2018

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 januari 2018

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 september 2017

Tekst van de overeenkomst geldig vanaf 1 januari 2017

Lijst van de toegetreden ondernemingen

Voor experten: Aanvullend reglement inzake de keuze van de expert door de ondernemingen

Historiek

Om de vergoeding voor schade aan het voertuig vlotter te laten verlopen, namen de verzekeraars het initiatief om een overeenkomst te laten in werking treden vanaf 1 maart 1972. In die periode werd ook het bonus-malusstelsel ingevoerd en werd het gebruik veralgemeend van het Aanrijdingformulier.

De conventie bestaat in een directe regeling waarbij de niet-aansprakelijke bestuurder rechtstreeks door zijn eigen verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid vergoed wordt. Deze betaling gebeurt voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij die aansprakelijk geacht wordt. Naast de directe regeling werd de conventie voorzien van afspraken rond de schadebepaling. De expertise- en RDR overeenkomst, die samen één geheel vormen, gaven een uitweg in de doolhof van ingebrekestellingen, bestekken, aanvragen tot expertises bij de tegenpartij, aanvullingen op de schadeaangiftes, getuigenissen, strafbundels, …

Intussen is 98 % van de autoverzekeringsmarkt tot deze overeenkomst toegetreden en worden ongeveer 75 % van de verkeersongevallen via deze overeenkomst geregeld. Het succes van dit initiatief staat bijgevolg buiten kijf.

Procedure

De werking van deze overeenkomst is eenvoudig. De verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de niet-aansprakelijke bestuurder zal, voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij, de expertise van de schade aan het voertuig van zijn verzekerde laten uitvoeren en tevens zelf overgaan tot vergoeding van zijn verzekerde, voor zover aan de voorwaarden bepaald in deze conventie voldaan is.

Om deze expertise uit te voeren wordt beroep gedaan op erkende experten.

Meer informatie rond de erkenning van dergelijke experten vindt men in het Aanvullend reglement op de expertise- en RDR overeenkomsten inzake de keuze, door de maatschappijen, van de experts belast met opdrachten tot uitvoering van de genoemde overeenkomsten.

Voor de toepassing van de overeenkomst dienen verschillende voorwaarden te zijn vervuld.

1. Inzake de expertise overeenkomst

 • De betrokken voertuigen moeten in België ingeschreven zijn (of niet ingeschreven zoals werf- en werkvoertuigen die niet op de openbare weg komen);
 • Er moet een contact zijn geweest tussen de betrokken voertuigen en het voorval moet zijn gebeurd op Belgisch grondgebied;
 • De voertuigen moeten onderworpen zijn aan de verplichte verzekering;
 • Die verplichte BA verzekering moet zijn onderschreven bij toegetreden verzekeringsondernemingen, tenzij die verplichting niet werd nageleefd. Het is bijgevolg van belang, als men wil kunnen genieten van de voordelen van deze overeenkomst, na te gaan of de eigen verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Auto wel degelijk toegetreden is tot deze conventie;
 • De aansprakelijkheid van een tegenpartij moet betrokken zijn.

Tevens is een plafond van toepassing dat vanaf 1 juli 2007 van € 6.500 naar € 8.500 gebracht is.
Van zodra deze toepassingsvoorwaarden van kracht zijn zal de verzekeraar van het slachtoffer een expert aanduiden die onmiddellijk overgaat tot de evaluatie van de schade. Bij de overschrijding van het plafond van € 8.500 zal de tussenkomst gevraagd worden van de expert van tegenpartij. Wanneer deze twee experten niet tot een akkoord kunnen komen zal een derde expert door beide experten worden aangeduid als arbiter om het geschil te beslechten.

Indien het slachtoffer niet kan instemmen met de conclusies van de expert dan kan hij een andere expert aanstellen desnoods via de rechtsbijstandverzekering die eventueel afgesloten werd in het kader van de Accessoire waarborgen.

2. Inzake de RDR overeenkomst

Het grensbedrag is vanaf 1 juli 2007 van € 8.500 naar € 25.000 gebracht. Indien de schade dit bedrag overtreft dan is de overeenkomst niet van toepassing en zal de regeling dienen te gebeuren in gemeen recht en zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij dienen over te gaan tot vergoeding. Voor het slachtoffer is het best om in dat geval beroep te doen op de rechtsbijstandverzekering die eventueel is afgesloten in het kader van de Accessoire waarborgen.

 • Het ongeval moet in België gebeurd zijn;
 • Er moet een contact zijn geweest tussen de voertuigen;
 • De voertuigen moeten in België zijn ingeschreven (of niet zijn ingeschreven zoalswerf- en werkvoertuigen die niet op de openbare weg komen);
 • De voertuigen moeten onderworpen zijn aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering;
 • Die verzekering moet onderschreven zijn bij toegetreden verzekeringsondernemingen, tenzij die verplichting niet werd nageleefd. Het is bijgevolg van belang, als men wil kunnen genieten van de voordelen van deze overeenkomst, na te gaan of de eigen verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid Auto wel degelijk toegetreden is tot deze conventie;
 • De verzekeraars moeten in het bezit zijn van overeenstemmende en onbetwistbare gegevens op grond waarvan de aansprakelijkheden kunnen bepaald worden. Vandaar het belang om gebruik te maken van het Europese aanrijdingformulier;
 • Het ongeval moet beantwoorden aan een geval van het barema van de aansprakelijkheden. De overeenkomst is voorzien van een aantal afspraken rond de bepaling van de aansprakelijkheid die afwijken van het gemeen recht juist om vlugger het geval te kunnen regelen. Zo zal bijvoorbeeld niet gewacht worden op gegevens uit het repressief dossier om de aansprakelijkheid op basis van de gegevens op het aanrijdingformulier te bepalen. Die afspraken evolueren in de tijd en maken in feite deel uit van de rechtspraak die de Toepassingscommissie hanteert bij het afhandelen van geschillen tussen verzekeraars;
 • Vanaf 1 juli 2007 kan de verzekeraar van het slachtoffer, dat geen schuld treft in het ongeval, ook regelen zelfs wanneer de ongevalsituatie niet overeenkomt met een geval van het barema van de aansprakelijkheden. Hiervoor dient hij echter wel het akkoord rond de aansprakelijkheden te verkrijgen van de verzekeraar van de aansprakelijke partij;
 • De overeenkomst blijft van toepassing voor ongevallen op privé-terreinen behalve wanneer de vermoedelijke aansprakelijke niet verzekerd is.

Er dient te worden opgemerkt dat de toepassing van deze conventie geenszins tegenstelbaar is tegenover de verzekerden. De belangen van de verzekerden blijven steeds behouden in het kader van de gemeen recht regels.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van een Toepassingscommissie waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze geschillen kunnen slechts aan de Toepassingscommissie worden voorgelegd wanneer de schadelijdende partij op voorhand vergoed werd. Het is dus duidelijk dat de vergoeding van de slachtoffers op de eerste plaats staat om daarna pas geschillen tussen verzekeraars te gaan behandelen. De verzekerde is dus in geen geval bij de betwisting betrokken en de uitspraak van de Toepassingscommissie heeft voor hem geen enkel gevolg.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven