Het logo van Assuralia

Functieclassificaties

In 2011 zag een nieuwe sectorale functieclassificatie het levenslicht. Het gaat om een classificatie op basis van een analytische methode die de sectorale referentiefuncties moderniseert en beschrijft. De sociale partners van de sector hebben hiervoor een protocolakkoord gesloten en hebben het gebruik van deze classificatie in de sector aangemoedigd. 

Bij gebrek aan consensus bij de vakbonden was het in 2015 evenwel niet mogelijk om tot de volgende stap over te gaan: het linken van loonschalen aan deze nieuwe classificatie. Dat betekent dat de sectorale cao uit 1979 die de baremieke klassen en de minimumbedragen bepaalt op dit moment nog steeds van toepassing is. 

Artikel Assurinfo (2015) 

Dat neemt niet weg dat de analytische sectorale classificatie (opgenomen bij de documenten hieronder) als inspiratiebron kan dienen voor verzekeringsondernemingen die er één op bedrijfsniveau willen uitwerken. 

Lijst met sectorale referentiefuncties

Download de lijst (tweetalig document)

Dit zijn de door de sociale partners als voor de verzekeringssector representatief vastgelegde functies. Het is het eerste document dat opgesteld werd naar aanleiding van het overleg tussen de sociale partners in dit dossier. De functies zijn er geklasseerd volgens familie van beroepen en volgens alfabetische orde van de codes.

Beschrijving van de sectorale referentiefuncties

Download de sectorale classificatie  

Dit zijn de functiebeschrijvingen van iedere referentiefunctie. Voor iedere functiebeschrijving is het gevolgde schema identiek: de benaming van de functie, het doel en de verantwoordelijkheden van de functie, positionering...

Classificatie

Download het tweetalig document met de sectorclassificaties

Hier zijn de verschillende functies in 8 klassen samengebracht (genummerd van A tot H) na evaluatie en klassering op basis van de overeengekomen beschrijvingen.

Handleiding voor de implementatie in de ondernemingen

Download de handleiding

Dit is een handleiding die de verzekeringsondernemingen moet helpen bij de implementatie van de sectorclassificatie op bedrijfsniveau.

Matrix van de 8 functieniveaus

Download de matrix

Dit is een hulptool die ultiem kan gebruikt worden wanneer de te klasseren bedrijfsfuncties met geen enkele beschrijving van de sectorale referentiefuncties vergelijkbaar zijn. Cf. de handleiding voor verdere informatie over dit document.

Powerpointpresentatie van de informatiesessie van 21 januari 2011

Download de presentatie van 21 januari 2011

De sociale partners hielden een informatiesessie waarop de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen waren uitgenodigd. De opkomst was groot: meer dan 200 aanwezigen namen er kennis van de sectorale functieclassificatie.


Handleiding voor de implementatie in de ondernemingen

Download de handleiding

Dit is een handleiding die de verzekeringsondernemingen moet helpen bij de implementatie van de sectorale classificatie op bedrijfsniveau. 

Bij de implementatiefase is het mogelijk dat de werknemer de klasse betwist die zijn werkgever hem toekent. De sociale partners hebben voor die situatie een interne en een externe beroepsprocedure uitgewerkt. 

Download het formulier voor beroep 

Download het huishoudelijk reglement van de paritaire beroepscommissie 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven