Fraudebeleid

Inleiding

De oprichting van de commissie Fraude binnen Assuralia dateert van in 1981. Bestrijding en preventie van verzekeringsfraude zijn dus geen nieuw gegeven.

In 1996 verklaarde de directieraad van de Assuralia zich uitdrukkelijk bereid om van de bestrijding en de preventie van verzekeringsfraude een prioriteit voor de sector te maken.

De commissie Fraude, die van de directieraad afhangt en aan wie zij regelmatig verslag uitbrengt, is gevraagd haar inspanningen op te drijven en concrete en haalbare projecten voor te stellen om deze groter wordende criminaliteit in te dijken.

In 2006 werd de technische subcommissie Fraude opgericht. Naast de met meer strategische dossiers belaste Commissie Fraude houdt de technische subcommissie zich in de eerste plaats bezig met meer operationele onderwerpen.

Bovenop de strijd tegen fraude in andere takken dan de schadeverzekeringen, willen de verzekeraars doeltreffender ingaan tegen “georganiseerde” fraude. Daarom kwamen er in 2013 sectorale aanbevelingen die van toepassing zijn op alle leden van Assuralia.

Werking

De commissie Fraude bestaat uit ongeveer vijftien vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen, die door hun algemene directie zijn aangewezen voor een verlengbaar mandaat van twee jaar, en twee vaste medewerkers van Assuralia.

Over het algemeen gaat het om hoofden van schade- of productiedepartementen of om hoofden van fraudecellen, die instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van de opdrachten die aan de verzekeringsinspecteurs toevertrouwd worden.

De commissie Fraude komt in principe om de zes of zeven weken bijeen, onder leiding van een door de directieraad van Assuralia aangewezen voorzitter.

Ze werkt projecten uit, die regelmatig herbekeken worden en die vaak gepaard gaan met de oprichting van werkgroepen. De technische subcommissie Fraude, die bestaat uit door iedere onderneming die lid is van de Commissie aangestelde inspecteurs voor de bestrijding van fraude, is belast met de coördinatie en de follow-up van die werkgroepen.

Deze werkgroepen diepen een bepaalde materie verder uit en brengen regelmatig rechtstreeks verslag van hun werkzaamheden uit aan de technische subcommissie en vervolgens aan de commissie Fraude.

Doelstellingen en werkgebied

De huidige doelstellingen van de commissie Fraude staan vermeld in een zespuntenprogramma:

1. Wederzijds signaleren van risico's die de schadelast verzwaren

Datassur (economisch samenwerkingsverband, los van Assuralia) werd in 1996 opgericht en beheert de volgende informatiebestanden: RSR voor BOAR en Discover voor de als gestolen aangegeven voertuigen.
Ontwerp van de sectorale database “schadegevallen”.

2. Verhoogde sensibilisering van de verzekeringsnemers en het publiek in het algemeen

Ontwerp van het voor fraude specifieke logo en opstellen van clausules die in sommige verzekeringsdocumenten staan (verzekeringsvoorstellen, schadeaangiftes,…)
Overeenkomst fraudebestrijding die, in die materie, de houding en de samenwerking tussen verzekeringsondernemingen formaliseert.

3. Studie en analyse

Opstellen van “knipperlichten” voor de verzekeringsondernemingen. De schadebeheerders en verzekeringsinspecteurs maken bij hun opdrachten regelmatig gebruik van die knipperlichten. Sommige worden soms opgenomen in de geautomatiseerde procedures van risicoaanvaarding en schaderegeling.
De commissie moedigt aan dat de ondernemingen hun fraudegegevens zouden centraliseren en aan Assuralia zouden meedelen. Die zal de statistieken en de bijhorende analyse publiceren.

4. Opleiding

In samenspraak met de commissie Fraude mag het opleidingscentrum voor verzekeringen (Insert) opleidingssessies organiseren voor de personeelsleden van de verzekeringsondernemingen (contractsluiters, schadebeheerders, inspecteurs).

De commissie Fraude stimuleert en steunt met name de opleiding van politiepersoneel door de subsidiëring van de opleidingen. Ook worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan seminaries die samen met andere partners georganiseerd worden (IAATI, Alfa Belgium, BVVD-APDA…).

5. Beleid inzake aangifte en sanctionering

De commissie Fraude heeft in 2013 sectoraanbevelingen uitgewerkt. De overeenkomst legt onder meer het volgende vast:

  • opname van de antifraudeclausule in alle verzekeringsdocumenten,
  • sancties wanneer fraude bewezen is,
  • registratie in de Datassur-bestanden,
  • verhoogde samenwerking tussen verzekeraars voor de afhandeling van fraudedossiers.
  • het verzamelen van marktstatistieken
  • waakzaamheid bij het ontwikkelen van nieuwe producten

6. Samenwerking onderling en met de overheid

De commissie Fraude neemt actief deel aan het nationaal platform voor de bestrijding van autocriminaliteit. Daarnaast steunt ze andere projecten als het dubbel inschrijvingsbewijs en het toegenomen gebruik van Veridass, het systeem waarmee verzekeraars en de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV) informatie uitwisselen.

De commissie Fraude ligt ook aan de basis van een lijst met contactpersonen inzake fraudebestrijding. Die lijst wordt meegedeeld aan de politiediensten, wat een intensere samenwerking op het terrein mogelijk maakt.

Omgekeerd beschikken de interne en externe onderzoeksdiensten van de verzekeringsondernemingen over lijsten van de correspondenten bij de politie.