Het logo van Assuralia

Individuele ongevallenverzekering

Individuele ongevallenverzekering

Wat dekt een individuele ongevallenverzekering?

Voor wat betreft de individuele ongevallenverzekering bestaan er geen wettelijke bepalingen zoals dat bijvoorbeeld voor de verplichte BA autoverzekering wel het geval is. Dat brengt met zich mee dat de voorwaarden zoals die in het verzekeringscontract omschreven staan, erg kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Ongeval

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer je thuis van de trap valt. 

Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering, die je beschermt bij een ongeval met de auto, ook als jij zelf aansprakelijk bent.

Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Loontrekkenden die een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit zijn beschermd door de arbeidsongevallenverzekering.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de verzekeraar of het product. De meest elementaire voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt. Het mag met andere woorden niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijking, enzovoort.
  • Er moet een letsel zijn dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Hoe ernstig het letsel moet zijn, hangt af van de contractvoorwaarden en is dus verschillend naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans wordt er een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10%) als grens aangeduid.

Overlijden

Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden.

Andere

Een aantal verzekeraars biedt extra dekkingen. Een greep uit het aanbod:

  • een “medisch ongeval”, wat neerkomt op een medische fout, als die een ernstig en zwaar letsel heeft veroorzaakt dat buiten de normale risico’s van de medische behandeling valt.
  • een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, soms verhoogd bij een hospitalisatie in het buitenland
  • een vergoeding bij een tijdelijke werkongeschiktheid (zie ook verzekering gewaarborgd inkomen)
  • … 

Welke schade en hoeveel vergoedt de individuele ongevallenverzekering? 

Om hierop een antwoord te geven, is het nodig eerst en vooral een onderscheid te maken tussen individuele ongevallenverzekeringen op basis van een forfaitaire formule en een individuele ongevallenverzekering die schadevergoedend uitkeert op basis van de regels van het Gemeen Recht.

Forfaitair

Wanneer de verzekerde een ongeval gehad heeft of overleden is, keert  een individuele ongevallenverzekering van dit type een forfaitair bedrag uit aan respectievelijk de verzekerde of zijn nabestaanden.

De grootte van dit bedrag is afhankelijk van wat het contract daarover vermeldt. Dit is dus vastgelegd tussen verzekeraar en verzekeringsnemer op het moment waarop de verzekeringsnemer de verzekering onderschrijft. Vaak biedt een verzekeraar meerdere mogelijkheden aan en soms is het aan de verzekeringsnemer zelf om te kiezen hoe hoog dit forfaitaire bedrag is. Let wel: de hoogte van dit bedrag heeft een belangrijke invloed op de hoogte van de premie die je betaalt.

In geval van overlijden biedt een dergelijk kapitaal ademruimte aan de nabestaanden. Zij kunnen (een deel van) dit bedrag dan bijvoorbeeld besteden aan de begrafeniskosten maar dat staat hen volledig vrij.

Na een ongeval kan het uitgekeerde kapitaal de verzekerde in staat stellen de extra zorgen die zijn letsels met zich mee brengen, te financieren. Maar ook hier kiest de verzekerde zelf wat hij met het geld doet.

Schadevergoedend volgens Gemeen Recht

Een individuele ongevallenverzekering van dit type , keert schadevergoedingen uit volgens de principes van het Gemeen Recht. Dat wil zeggen dat er geen vast bedrag aan te pas komt maar dat de schadevergoeding afhankelijk is van de mate waarin er schade geleden is.

Gaat het om een verzekerd ongeval? Dan vergoedt een individuele ongevallenverzekering volgens de regels van het Gemeen Recht onder andere de morele schade, de esthetische schade en de economische schade die voortkomt uit dat ongeval.

Als het gaat om een overlijden naar aanleiding van een verzekerd ongeval worden meestal de begrafeniskosten vergoed en wordt aan de erfgenamen een morele en economische schadevergoeding uitgekeerd. Ook de huishoudschade wordt vergoed. Dat is de schade die het gezin oploopt omdat de verzekerde zijn taken in het huishouden niet meer kan vervullen.

Meestal is er ook een plafond in de schadevergoedingen, afhankelijk van het verzekeringscontract.

Wanneer komt de ongevallenverzekering doorgaans niet tussen?

Eerst en vooral moet aan de voorwaarden hierboven voldaan zijn om aanspraak te maken op een vergoeding van de ongevallenverzekering. Daarnaast kan de verzekeraar in zijn contract uitsluitingen opnemen.

Zo wordt een ongeval in staat van dronkenschap (bijvoorbeeld: je bent dronken wanneer je op café ernstig valt) meestal niet in aanmerking genomen voor een schadevergoeding.

Gevaarlijke sporten worden ook vaak uitgesloten.

Je doet er dus goed aan jouw verzekeringscontract (algemene en bijzondere voorwaarden) grondig te overlopen. Indien je bepaalde zaken die uitgesloten zijn (bijvoorbeeld paardensport) toch verzekerd wil zien, kan je dat bij sommige verzekeraars regelen via het betalen van een bijpremie.

Bovendien is er geen dekking voor activiteiten waarvoor je specifiek een andere verzekering moet aanspreken, zoals bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering (wat eigenlijk een collectieve ongevallenverzekering is).

Checklists

  • Checklist: over e-steps

    Elektrische steps of e-steps zijn al enkele jaren populair, vooral in de steden. Sommigen waarderen deze elektrische voortbewegingstoestellen om hun wendbaarheid en het gemak waarmee ze je door het verkeer laten laveren, anderen bestempelen ze als gevaarlijk. Waar mag je precies rijden met e-steps? Wie draagt de kosten bij een ongeval? Welke verzekering kun je nemen om je te beschermen? Neem onze checklist met tien vragen door en word een kei in dit onderwerp!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven